Palvelut

Tarjoamme kattavia suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä mittauspalveluja. Olemme erikoistuneet  mm. raskaamman vastuun merkintä- ja asennusmittauksiin rakennus- ja maarakennustyömailla sekä erilaisiin suunnitteluun liittyviin 3D-maastomalli- ja kartoitusmittauksiin sekä laserkeilauksiin. Toimitamme myös koneohjaukseen liittyvät palvelut malleista tarkeraportointiin.
Geotekniikan osa-alueella pääpaino palveluissamme on pohjatutkimuksissa, joita tarjoamme geoteknisen suunnittelun lähtökohdaksi. Teemme myös kallionäytteenoton timanttikairauksia mm. malminetsintään. Palvelemme myös erilaisten rakennus- ja pientalohankkeiden pohjatutkimuksissa sisältäen perustamistapalausunnot sekä täyttö- ja kaivantosuunnitelmat.
Kiviaineslaboratoriomme on PANK ry:n hyväksymä sekä Inspecta Oy:n sertifioima testauslaboratorio. Tarjoamme asiakkaillemme Suomessa vaadittavat SFS-standardien mukaiset maa- ja kiviainestestit (mm. kuulamylly-, Los Angeles- ja Micro-Deval-testit) sekä sitomattomille kiviaineksille että päällyste-, raidesepeli- ja betonikiviaineksille. Geoteknisesssä maalaboratoriossamme teemme testauksia joko Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaisten suunnitteluohjeiden tai euronormien mukaisesti. Erilaiset maalajien tunnistus– ja luokitusmääritykset tehdään joko GEO- tai ISO-EN -luokitusten vaatimusten mukaisesti.
Tarjoamme rakentamisen aikaista laadunvalvontaa mm. tie-, maa-, talo- ja siltarakentamiseen sekä urakoitsijoille että rakennuttajille. Laadunvalvontakokeet toteutetaan joustavasti työmaan aikataulujen mukaisissa puitteissa. Lisäksi teemme mm. kiinteistökatselmuksia louhinta- ja paalutustyömailla.
Suunnittelupalveluitamme ovat mm. pientalojen eli omakotitalojen, paritalojen ja rivitalojen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu niin uudis- kuin korjauskohteisiin. Palveluihimme kuuluu myös piha-alueiden ja maankäytön suunnittelu. Jokaisen asiakkaan kanssa teemme yksilöllisen suunnittelupaketin asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnittelemme rakennushankkeenne ammattitaidolla ja sovitussa aikataulussa. Teemme myös taloyhtiöille suunnittelua rivi- ja kerrostaloihin.

Meiltä saat vastaavan työnjohtajan palvelut ja valvonnan autotallista rivitaloihin.

Ympäristösuunnittelumme kattaa monipuolista maankäytön suunnittelua ja tutkimusta. Olemme erikoistuneet ympäristölupahakemuksien laadintaan erityisesti kiviainestuotannon toimialalle. Voimme tarjota koko hakemusprosessin alueen mittaamisesta viranomaisyhteistyöhön. Myös ympäristömelun leviämismallinnukset ja ympäristömelun mittaaminen ovat erikoisosaamisalueitamme. Melumallinnukset laadimme CadnaA –ohjelmistolla. Melumittauksia toteutamme moninaisissa kohteissa kivenmurskaustoiminnasta rock-konsertteihin. Ympäristönäytteenottomme kattaa pohjavesien tarkkailun lisäksi pilaantuneiden maa-alueiden näytteenoton.