Referenssit

Väylävirasto

Kouvola-Kotka ja Juurikorpi-Hamina junaratojen pehmeikköjen pohjatutkimukset 5/2018-9/2018 ja inklinometriputkien asennukset 3/2019 ratojen korjaussuunnittelua varten. Yhteensä noin 300 kairausta.

TLT-Group Oy

Alajärvi-Lestijärvi 400kV suunnitellun uuden voimajohdon pylväspaikkojen pohjatutkimukset 11/2019-3/2020 ja 6/2020. Pohjatutkimukset suoritettiin pylväiden perustamissuunnittelua varten. Yhteensä noin 120 pylväspaikkaa, joissa kussakin 4-6 kairausta.

Melumittaus - Pos-Ely / Väylävirasto

Jännevirransillan tieliikennemelumittaukset ennen ja jälkeen sillan rakennustöiden (2016-2019)

PIMA-tutkimus – Savon Voima Verkko Oy

Purettavien sähköasemien (3 kpl) asbesti- ja haitta-ainekartoitukset sekä maaperän PIMA-tutkimukset ja kunnostustöiden valvonta Iisalmessa (2020)

Meluselvitys – Keski-Suomen Kuljetus Oy

Kelkkamäen kallioalueen ympäristömelumittaukset ja melumallinnus (2020)

Vesinäytteenotto – Keski-Suomen Kuljetus Oy

Iso-Hoikan maa-ainesalueen Natura-tarvearviointi sekä pinta- ja pohjavesitutkimukset (2020)

PS Sairaanhoitopiiri KYS: rakennuksen julkisivun ja vesikaton laserkeilaus ja dronekuvaus

Pistepilvi ja ortokuva-aineisto arkkitehtisuunnittelua varten.

Yhdeksän kerroksisen talon julkisivun laserkeilaus, pistepilven ja ortokuvien tuottaminen tunnetussa koordinaatistossa. Kohteessa kuvattiin myös rakennuksen vesikatto drone- lennolla ja aineistot yhdistettiin toisiinsa saumattomasti. (2020)

Väylä: Laurila – Tornio rataosuuden maastomittaukset ja maastomallin laadinta

Maastomittaustyöt ja maastomallin laadinta tarveselvitystä ja rakentamissuunnittelua varten.

Toimeksiannossa tuotettiin ajantasainen mittausperusta, raidegeometriamittaukset, ratarakenteiden kartoitukset, ojien ja rumpujen mittaukset, sekä luokiteltu maanpinnan harvennettu pisteistö laserkeilauksen ja ilmakuvauksen avulla. Ilmakuvista ja laserkeilauksesta tehdystä korkeusmallista valmistettiin digitaaliset ortokuvat. Hankkeen koko oli noin 20km. (2020)

POS ELY: Lentokentäntie ja vt9 eritasoliittymän maastomalli

Toimeksiannossa tuotettiin ajantasainen mittausperusta ja laadittiin maastomalli. Maastomalli tuotettiin pääasiassa ajoneuvolaserkeilauksella, sekä täydennettiin takymetri- ja GNSS-mittauksin. Hankkeen koko oli noin 5km. (2020)

Savon Kuljetus ja YIT: Hiltulanlahden koulu, Kuopio

Maanrakennus- ja rakennusmittaukset koko rakentamisen ajan. Mittaukset tuotettiin, sekä maanrakennus-, että rakennusurakoitsijalle. (2018-2019)